Logo FIGO 2018 | World Congress of Gynecology and Obstetrics
#FIGO2018 #EveryWomanMatters
Formato E-poster
THEMES
Theme 01Theme 06
Theme 02Theme 07
Theme 03Theme 08
Theme 04Theme 09
Theme 05Theme 10

ORAL PRESENTATION | DAY 1, OCTOBER 15th

TIMESTAGE 1STAGE 2STAGE 3STAGE 4STAGE 5STAGE 6
SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 1FREE COMMUNICATION SESSION 2FREE COMMUNICATION SESSION 3FREE COMMUNICATION SESSION 4FREE COMMUNICATION SESSION 5FREE COMMUNICATION SESSION 6
08:30FCS 1.001FCS 2.144FCS 3.153FCS 4.451FCS 5.622FCS 6.727
08:40FCS 1.002FCS 2.145FCS 3.155FCS 4.452FCS 5.623FCS 6.729
08:50FCS 1.003FCS 2.146FCS 3.157FCS 4.458FCS 5.625FCS 6.730
09:00FCS 1.004FCS 2.147FCS 3.158FCS 4.454FCS 5.626FCS 6.731
09:10FCS 1.006FCS 2.148FCS 3.161FCS 4.455FCS 5.629FCS 6.732
09:20FCS 1.007FCS 2.149FCS 3.162FCS 4.456FCS 5.648FCS 6.734
09:30FCS 1.008FCS 2.150FCS 3.163FCS 4.457FCS 5.649FCS 6.735
09:40FCS 1.009FCS 2.151FCS 3.164FCS 4.487FCS 5.650FCS 6.736
09:50FCS 1.011FCS 2.152FCS 3.165FCS 4.460FCS 5.651FCS 6.737
SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 7FREE COMMUNICATION SESSION 8FREE COMMUNICATION SESSION 9FREE COMMUNICATION SESSION 10FREE COMMUNICATION SESSION 11FREE COMMUNICATION SESSION 12
14:30FCS 7.012FCS 8.156FCS 9.356FCS 10.489FCS 11.652FCS 12.738
14:40FCS 7.013FCS 8.168FCS 9.357FCS 10.490FCS 11.653FCS 12.739
14:50FCS 7.014FCS 8.169FCS 9.358FCS 10.491FCS 11.654FCS 12.740
15:00FCS 7.015FCS 8.170FCS 9.360FCS 10.492FCS 11.655FCS 12.741
15:10FCS 7.017FCS 8.171FCS 9.361FCS 10.493FCS 11.656FCS 12.744
15:20FCS 7.021FCS 8.172FCS 9.363FCS 10.494FCS 11.659FCS 12.745
15:30FCS 7.023FCS 8.173FCS 9.364FCS 10.495FCS 11.660FCS 12.847
15:40FCS 7.024FCS 8.176FCS 9.366FCS 10.497FCS 11.661FCS 12.848
15:50FCS 7.025FCS 8.177FCS 9.367FCS 10.498FCS 11.662FCS 12.849
SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 13FREE COMMUNICATION SESSION 14FREE COMMUNICATION SESSION 15FREE COMMUNICATION SESSION 16FREE COMMUNICATION SESSION 17FREE COMMUNICATION SESSION 18
16:00FCS 13.026FCS 14.178FCS 15.368FCS 16.499FCS 17.663FCS 18.851
16:10FCS 13.029FCS 14.179FCS 15.369FCS 16.500FCS 17.664FCS 18.852
16:20FCS 13.031FCS 14.181FCS 15.414FCS 16.501FCS 17.665FCS 18.853
16:30FCS 13.032FCS 14.182FCS 15.415FCS 16.502FCS 17.666FCS 18.870
16:40FCS 13.033FCS 14.183FCS 15.416FCS 16.503FCS 17.667FCS 18.857
16:50FCS 13.034FCS 14.184FCS 15.417FCS 16.504FCS 17.668FCS 18.858
17:00FCS 13.035FCS 14.185FCS 15.418FCS 16.505FCS 17.669FCS 18.859
17:10FCS 13.036FCS 14.186FCS 15.420FCS 16.506FCS 17.670FCS 18.860
17:20FCS 13.037FCS 14.187FCS 15.425FCS 16.507FCS 17.671FCS 18.895

ORAL PRESENTATION | DAY 2, OCTOBER 16th

TIMESTAGE 1STAGE 2STAGE 3STAGE 4STAGE 5STAGE 6
SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 19FREE COMMUNICATION SESSION 20FREE COMMUNICATION SESSION 21FREE COMMUNICATION SESSION 22FREE COMMUNICATION SESSION 23FREE COMMUNICATION SESSION 24
08:30FCS 19.038FCS 20.188FCS 21.371FCS 22.461FCS 23.630FCS 24.746
08:40FCS 19.042FCS 20.189FCS 21.373FCS 22.462FCS 23.631FCS 24.747
08:50FCS 19.043FCS 20.190FCS 21.374FCS 22.463FCS 23.632FCS 24.748
09:00FCS 19.044FCS 20.191FCS 21.375FCS 22.464FCS 23.633FCS 24.749
09:10FCS 19.045FCS 20.192FCS 21.376FCS 22.465FCS 23.634FCS 24.750
09:20FCS 19.048FCS 20.193FCS 21.377FCS 22.466FCS 23.672FCS 24.751
09:30FCS 19.050FCS 20.194FCS 21.378FCS 22.467FCS 23.673FCS 24.754
09:40FCS 19.051FCS 20.195FCS 21.380FCS 22.508FCS 23.674FCS 24.755
09:50FCS 19.071FCS 20.196FCS 21.382FCS 22.509FCS 23.675FCS 24.764
SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 25FREE COMMUNICATION SESSION 26FREE COMMUNICATION SESSION 27FREE COMMUNICATION SESSION 28FREE COMMUNICATION SESSION 29FREE COMMUNICATION SESSION 30
10:30FCS 25.053FCS 26.198FCS 27.383FCS 28.510FCS 29.676FCS 30.757
10:40FCS 25.054FCS 26.199FCS 27.385FCS 28.511FCS 29.677FCS 30.758
10:50FCS 25.055FCS 26.200FCS 27.387FCS 28.512FCS 29.678FCS 30.759
11:00FCS 25.056FCS 26.201FCS 27.422FCS 28.513FCS 29.687FCS 30.760
11:10FCS 25.057FCS 26.202FCS 27.423FCS 28.514FCS 29.680FCS 30.761
11:20FCS 25.059FCS 26.203FCS 27.424FCS 28.515FCS 29.681FCS 30.765
11:30FCS 25.022FCS 26.205FCS 27.421FCS 28.516FCS 29.683FCS 30.763
11:40FCS 25.062FCS 26.206FCS 27.426FCS 28.517FCS 29.686TBC
11:50FCS 25.064FCS 26.207FCS 27.428FCS 28.518TBCTBC
SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 31FREE COMMUNICATION SESSION 32FREE COMMUNICATION SESSION 33FREE COMMUNICATION SESSION 34FREE COMMUNICATION SESSION 35FREE COMMUNICATION SESSION 36
14:30FCS 31.920FCS 32.208FCS 33.232FCS 34.552FCS 35.766FCS 36.918
14:40FCS 31.069FCS 32.210FCS 33.233FCS 34.521FCS 35.767FCS 36.865
14:50FCS 32.213FCS 33.235FCS 34.522FCS 35.769FCS 36.867
15:00FCS 31.052FCS 32.214FCS 33.237FCS 34.524FCS 35.770FCS 36.868
15:10FCS 31.072FCS 32.215FCS 33.238FCS 34.529FCS 35.771FCS 36.869
15:20FCS 31.073FCS 32.216FCS 33.240FCS 34.530FCS 35.772FCS 36.910
15:30FCS 31.074FCS 32.217FCS 33.241FCS 34.532FCS 35.773FCS 36.871
15:40FCS 31.075FCS 32.218FCS 33.242FCS 34.533FCS 35.776FCS 36.872
15:50FCS 31.076FCS 32.219FCS 33.243FCS 34.534FCS 35.778FCS 36.873
SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 37FREE COMMUNICATION SESSION 38FREE COMMUNICATION SESSION 39FREE COMMUNICATION SESSION 40FREE COMMUNICATION SESSION 41FREE COMMUNICATION SESSION 42
16:00FCS 37.077FCS 38.220FCS 39.244FCS 40.535FCS 41.779FCS 42.874
16:10FCS 37.079FCS 38.222FCS 39.245FCS 40.536FCS 41.780FCS 42.876
16:20FCS 37.080FCS 38.223FCS 39.246FCS 40.537FCS 41.781FCS 42.878
16:30FCS 37.081FCS 39.247FCS 40.538FCS 41.783FCS 42.879
16:40FCS 37.082FCS 38.225FCS 39.249FCS 40.539FCS 41.784FCS 42.880
16:50FCS 37.083FCS 38.226FCS 39.250FCS 40.540FCS 41.829FCS 42.882
17:00FCS 37.085FCS 38.228FCS 39.251FCS 40.541FCS 41.786FCS 42.883
17:10FCS 37.086FCS 38.229FCS 39.252FCS 40.542FCS 41.787FCS 42.884
17:20FCS 37.087FCS 38.231FCS 39.317FCS 40.547FCS 41.798FCS 42.885

ORAL PRESENTATION | DAY 3, OCTOBER 17th

SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 43FREE COMMUNICATION SESSION 44FREE COMMUNICATION SESSION 45FREE COMMUNICATION SESSION 46FREE COMMUNICATION SESSION 47FREE COMMUNICATION SESSION 48
08:30FCS 43.088FCS 44.254FCS 45.388FCS 46.469FCS 47.636FCS 48.789
08:40FCS 43.090FCS 44.255FCS 45.390FCS 46.470FCS 47.637FCS 48.790
08:50FCS 43.091FCS 44.256FCS 45.393FCS 46.471FCS 47.638FCS 48.791
09:00FCS 43.092FCS 44.258FCS 45.394FCS 46.473FCS 47.639FCS 48.792
09:10FCS 43.093FCS 44.259FCS 45.395FCS 46.474FCS 47.640FCS 48.793
09:20FCS 43.094FCS 44.260FCS 45.396FCS 46.476FCS 47.688FCS 48.794
09:30FCS 43.096FCS 44.261FCS 45.397FCS 46.477FCS 47.690FCS 48.795
09:40FCS 43.097FCS 44.262FCS 45.399FCS 46.544FCS 47.692FCS 48.796
09:50FCS 43.098FCS 44.263FCS 45.400FCS 46.546FCS 47.700FCS 48.788
SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 49FREE COMMUNICATION SESSION 50FREE COMMUNICATION SESSION 51FREE COMMUNICATION SESSION 52FREE COMMUNICATION SESSION 53FREE COMMUNICATION SESSION 54
10:30FCS 49.100FCS 50.264FCS 51.401FCS 52.543FCS 53.694FCS 54.799
10:40FCS 49.101FCS 50.266FCS 51.402FCS 52.548FCS 53.697FCS 54.800
10:50FCS 49.103FCS 50.267FCS 51.403FCS 52.549FCS 53.698FCS 54.801
11:00FCS 49.104FCS 50.268FCS 51.429FCS 52.550FCS 53.699FCS 54.802
11:10FCS 49.105FCS 50.269FCS 51.430FCS 52.551FCS 53.701FCS 54.803
11:20FCS 49.106FCS 50.270FCS 51.431FCS 52.519FCS 53.703FCS 54.805
11:30FCS 49.107FCS 50.272FCS 51.432FCS 52.553FCS 53.707
11:40FCS 49.108FCS 50.273FCS 51.433FCS 52.555FCS 53.706FCS 54.808
11:50FCS 49.109FCS 50.274FCS 51.435FCS 52.557FCS 53.726FCS 54.809
SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 55FREE COMMUNICATION SESSION 56FREE COMMUNICATION SESSION 57FREE COMMUNICATION SESSION 58FREE COMMUNICATION SESSION 59FREE COMMUNICATION SESSION 60
14:30FCS 55.110FCS 56.275FCS 57.295FCS 58.558FCS 59.811FCS 60.886
14:40FCS 55.111FCS 56.276FCS 57.296FCS 58.559FCS 59.812FCS 60.887
14:50FCS 55.112FCS 56.277FCS 57.297FCS 58.560FCS 59.813FCS 60.888
15:00FCS 55.113FCS 56.280FCS 57.298FCS 58.561FCS 59.814FCS 60.889
15:10FCS 55.114FCS 56.281FCS 57.299FCS 58.562FCS 59.815FCS 60.890
15:20FCS 55.115FCS 56.282FCS 57.301FCS 58.563FCS 59.816FCS 60.891
15:30FCS 55.117FCS 56.283FCS 57.303FCS 58.564FCS 59.833FCS 60.892
15:40FCS 55.118FCS 56.284FCS 57.304FCS 58.565FCS 59.818FCS 60.894
15:50FCS 55.119FCS 56.285FCS 57.307FCS 58.567FCS 59.819FCS 60.861
SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 61FREE COMMUNICATION SESSION 62FREE COMMUNICATION SESSION 63FREE COMMUNICATION SESSION 64FREE COMMUNICATION SESSION 65FREE COMMUNICATION SESSION 66
16:00FCS 61.121FCS 62.286FCS 63.308FCS 64.572FCS 65.821FCS 66.896
16:10FCS 61.122FCS 62.287FCS 63.309FCS 64.574FCS 65.822FCS 66.897
16:20FCS 61.123FCS 62.288FCS 63.310FCS 64.575FCS 65.824FCS 66.898
16:30FCS 61.124FCS 62.289FCS 63.311FCS64.577FCS 65.827FCS 66.901
16:40FCS 61.125FCS 62.290FCS 63.312FCS 64.579FCS 65.828FCS 66.902
16:50FCS 61.126FCS 62.291FCS 63.313FCS 64.580FCS 65.830FCS 66.903
17:00FCS 61.127FCS 62.292FCS 63.314FCS 64.581FCS 65.831FCS 66.904
17:10FCS 61.128FCS 62.293FCS 63.316FCS 64.583FCS 65.832FCS 66.905
17:20FCS 61.129FCS 62.294TBCFCS 64.584FCS 65.806FCS 66.906

ORAL PRESENTATION | DAY 4, OCTOBER 18th

SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 67FREE COMMUNICATION SESSION 68FREE COMMUNICATION SESSION 69FREE COMMUNICATION SESSION 70FREE COMMUNICATION SESSION 71FREE COMMUNICATION SESSION 72
08:30FCS 67.130FCS 68.253FCS 69.404FCS 70.478FCS 71.641FCS 72.834
08:40FCS 67.131FCS 68.319FCS 69.405FCS 70.479FCS 71.643FCS 72.836
08:50FCS 67.133FCS 68.321FCS 69.407FCS 70.480FCS 71.645FCS 72.837
09:00FCS 67.134FCS 68.322FCS 69.408FCS 70.481FCS 71.646FCS 72.839
09:10FCS 67.135FCS 68.323FCS 69.410FCS 70.482FCS 71.635FCS 72.840
09:20FCS 67.136FCS 68.324FCS 69.411FCS 70.484FCS 71.644FCS 72.841
09:30FCS 67.138FCS 68.325FCS 69.412FCS 70.485FCS 71.709FCS 72.842
09:40FCS 67.139FCS 68.326FCS 69.413FCS 70.459FCS 71.710FCS 72.843
09:50FCS 67.140FCS 68.327FCS 69.392FCS 70.586FCS 71.711TBC
SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 73FREE COMMUNICATION SESSION 74FREE COMMUNICATION SESSION 75FREE COMMUNICATION SESSION 76FREE COMMUNICATION SESSION 77FREE COMMUNICATION SESSION 78
10:30FCS 73.141FCS 74.328FCS 75.437FCS 76.587FCS 77.712FCS 78.845
10:40FCS 73.142FCS 74.329FCS 75.438FCS 76.588FCS 77.715FCS 78.846
10:50FCS 73.143FCS 74.330FCS 75.439FCS 76.589FCS 77.716FCS 78.728
11:00FCS 73.920FCS 74.331FCS 75.440FCS 76.590FCS 77.719FCS 78.768
11:10FCS 73.065FCS 74.332FCS 75.442FCS 76.591FCS 77.720FCS 78.832
11:20FCS 31.070FCS 74.336FCS 75.443FCS 76.592FCS 77.721FCS 78.774
11:30TBCFCS 74.337FCS 75.445FCS 76.593FCS 77.723FCS 78.807
11:40TBCFCS 74.338FCS 75.446FCS 76.594FCS 77.724FCS 78.835
11:50TBCFCS 74.339FCS 75.447FCS 76.595FCS 77.693FCS 78.838
SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 79FREE COMMUNICATION SESSION 80FREE COMMUNICATION SESSION 81FREE COMMUNICATION SESSION 82FREE COMMUNICATION SESSION 83FREE COMMUNICATION SESSION 84
14:30TBCFCS 80.340FCS 81.448FCS 82.614FCS 83.708FCS 84.907
14:40TBCFCS 80.342FCS 81.449FCS 82.615FCS 83.804FCS 84.877
14:50TBCFCS 80.343FCS 81.450FCS 82.616FCS 83.658FCS 84.909
15:00TBCFCS 80.320FCS 81.596FCS 82.617FCS 83.722FCS 84.899
15:10TBCFCS 80.346FCS 81.597FCS 82.618FCS 83.689FCS 84.911
15:20TBCFCS 80.347FCS 81.598FCS 82.619FCS 83.718FCS 84.912
15:30TBCFCS 80.348FCS 81.599FCS 82.621TBCFCS 84.913
15:40TBCFCS 80.349FCS 81.600FCS 82.566TBCFCS 84.914
15:50TBCFCS 80.350FCS 81.601FCS 82.523TBCFCS 84.915
SESSIONFREE COMMUNICATION SESSION 85FREE COMMUNICATION SESSION 86FREE COMMUNICATION SESSION 87FREE COMMUNICATION SESSION 88FREE COMMUNICATION SESSION 89FREE COMMUNICATION SESSION 90
16:00FCS 85.166FCS 86.351FCS 87.602FCS 88.620TBCFCS 90.916
16:10FCS 85.257FCS 86.352FCS 87.604FCS 88.488TBCFCS 90.917
16:20FCS 85.333FCS 86.353FCS 87.605FCS 88.585TBCFCS 90.863
16:30FCS 85.354FCS 86.355FCS 87.606FCS 88.525TBCFCS 90.854
16:40FCS 85.372FCS 86.271FCS 87.608FCS 88.526TBCFCS 90.862
16:50FCS 85.224FCS 86.154FCS 87.610FCS 88.603FCS 90.419
17:00TBCFCS 87.611FCS 88.554FCS 90.434
17:10FCS 86.362FCS 87.612TBC
17:20FCS 86.386FCS 87.613TBC

SESSION: S150 | DAY 3, OCTOBER 17th

Room 203 – John Peel
TimeAbstract
16:00 – 16:10EP0182
16:10 – 16:20EP0076
16:20 – 16:30EP0290
16:30 – 16:40EP0003

SESSION: S170 | DAY 4, OCTOBER 18th

Room 203 – John Peel
TimeAbstract
8:30 – 8:40EP0473
8:40 – 8:50EP0528
8:50 – 9:00EP0551
9:00 – 9:10EP0972
9:10 – 9:20EP1007
9:20 – 9:30EP1008

E-POSTER | DAY 1, OCTOBER 15th | 13:30 – 14:30

Station
1234567891011121314151617 18192021222324
1.00012.00163.00314.00455.00576.02197.02378.02519.026710.028611.046712.048313.059114.060315.065216.069717.072318.081219.084820.086021.087222.088523.102424.1093
1.00022.00173.00324.00475.00586.02207.02388.02549.026810.028711.046812.048513.059414.060415.065316.069817.072418.081419.084920.086121.087322.088623.102524.1094
1.00032.00203.00334.00485.00616.02227.02398.02559.026910.028811.047112.048613.059514.060515.065416.069917.072718.081619.085020.086221.087422.088723.102624.1095
1.00052.00223.00344.00495.00626.02247.02418.02579.027010.028911.047212.048713.059714.060615.065816.070017.072818.081719.085220.086321.087522.088823.103624.1097
1.00062.00233.00354.00505.00646.02257.02428.02589.027210.029011.047312.048813.059814.060715.066016.070317.073118.081819.085320.086421.087622.088923.103024.1100
1.00072.00253.00364.00515.00656.02277.02438.02599.027310.029111.047412.049113.059914.060815.066116.070417.073218.081919.085420.086521.087722.089023.103124.1102
1.00082.00263.00394.00525.00666.02287.02458.02609.027410.029211.047512.049213.060114.060915.066216.070517.073318.082019.085520.086621.087822.089123.103224.1105
1.00092.00273.00404.00535.00716.02297.02468.02619.027510.029411.047612.049313.060214.061015.066416.070617.073418.082119.085620.086721.088022.089323.103324.1107
1.00112.00283.00414.00545.00726.02327.02478.02629.027610.029611.047812.049413.049814.050515.066516.070817.073818.082219.085720.086821.088122.089423.103424.1108
1.00132.00293.00424.00555.00736.02347.02488.02639.028110.029711.047912.049513.049914.050715.066716.071417.074019.085820.086921.088222.089523.103524.1109
1.00152.00303.00444.00565.00746.02357.02498.02659.028210.029811.048012.049613.050114.050915.067016.071517.074219.085920.087021.088322.089623.103824.1043
6.02367.02508.02669.028410.029911.048112.049713.050314.051015.067116.071617.074323.103924.1044
11.048216.071817.074523.104024.1045
16.072117.074723.104224.1046
16.072217.0748

E-POSTER | DAY 2, OCTOBER 16th | 13:30 – 14:30

Station
123456789101112131415161718192021222324
1.00752.00893.01044.01195.01316.03027.03208.03369.035510.037211.051112.052413.061114.062115.067216.075317.077718.082519.089820.091321.092522.093723.104724.1110
1.00762.00903.01064.01205.01386.03037.03218.03379.035610.037411.051212.052613.061214.062315.067316.075417.077918.082619.090020.091421.092622.093823.104824.1111
1.00782.00913.01074.01215.01396.03047.03238.03399.035710.037511.051312.053013.061314.062415.067416.075517.078018.082719.090120.091521.092722.093923.105024.1112
1.00792.00923.01084.01225.01406.03067.03248.03409.035910.037611.051412.053113.061514.062615.067516.075817.078118.083019.090320.091621.092822.094023.105124.1113
1.00802.00933.01094.01235.01416.03077.03258.03419.036010.037711.051512.053213.061614.062715.067616.075917.078318.083119.090420.091721.092922.094123.105224.1114
1.00812.00943.01104.01245.01456.03097.03268.03429.036110.037911.051712.053313.061714.062815.067816.076017.078518.083219.090520.091921.093022.094223.105324.1116
1.00822.00953.01124.01255.01476.03107.03278.03439.036210.038011.051812.053413.061814.062915.067916.076217.078618.083319.090620.092021.100422.094323.105424.1117
1.00842.00963.01134.01265.01486.03137.03288.03449.036310.038111.051912.053513.061914.063015.068016.076717.078718.083519.090820.092121.093322.094423.105524.1118
1.00862.00993.01144.01275.01506.03147.03308.03459.036410.038311.052012.053613.054014.054415.068116.076817.078918.083619.090920.092221.093422.094523.105624.1119
1.00872.01013.01174.01285.01526.03157.03328.03499.036510.038411.052112.053713.054114.054515.068216.076917.079119.091020.092321.093522.094623.105724.1120
1.00882.01023.01184.01305.01536.03167.03338.03529.036710.038511.052212.053813.054214.054615.068516.077017.079219.091220.092421.093622.101823.105824.1061
6.03177.03348.03539.036810.038611.052312.053913.054314.057216.077117.079323.105924.1062
6.03187.03358.03549.037010.039816.077217.079623.106024.1063
16.077417.0800

E-POSTER | DAY 3, OCTOBER 17th | 13:30 – 14:30

Station
123456789101112131415161718192021222324
1.01542.01733.01844.02005.02146.03887.04068.04249.043910.045311.055012.056413.063114.064015.068716.080117.078818.083819.094820.096421.097622.098923.106424.1121
1.01552.01743.01854.02025.02156.03917.04078.04259.044010.045411.055112.056513.063214.064115.068816.080217.070718.083919.094920.096521.097722.099023.106724.1124
1.01572.01753.01874.02035.02166.03927.04088.04269.044110.045511.055212.056613.063314.064215.068916.080317.071018.084019.095120.096621.097822.099123.106924.1125
1.01592.01763.01884.02055.02176.03937.04108.04279.044210.045611.055312.056713.063414.064315.069016.080517.071318.084119.095220.096721.097922.099223.107024.1127
1.01622.01773.01894.02065.02186.03947.04128.04289.044310.045711.055412.056913.063514.064415.069116.080617.072018.084219.095320.096921.098022.099323.107124.1129
1.01632.01783.01904.02075.01056.03967.04138.04299.044410.045811.055512.057013.063614.064615.069316.080717.073018.084319.095420.097021.098122.099423.107324.1130
1.01642.01793.01944.02085.01606.03977.04158.02239.044510.045911.055612.057113.063814.064715.069416.080817.073618.084419.095520.097121.098322.099523.107424.1131
1.01652.01803.01965.00046.03877.04168.04349.044610.046011.055712.054813.063914.058315.069516.080917.073718.084519.095920.097221.098422.099823.107524.1101
1.01662.01813.01974.02105.00606.03997.04178.04359.044710.046111.055812.057313.057814.058415.069616.081017.073918.084619.096020.097321.098522.099923.107624.1098
1.01672.01823.01984.02115.00196.04017.04198.04369.045010.046311.055912.057513.057914.058515.066316.081117.075719.096120.097421.098622.100023.107724.1126
1.01682.01833.01994.02135.00246.04027.04208.04379.045110.046511.056112.057613.058014.058616.070117.079419.096220.097521.098722.100123.107924.1085
6.04037.04218.04389.045210.025211.056312.057713.058214.058716.079517.079923.108124.1086
6.04047.042216.075117.071123.108224.1087
16.075617.071723.108324.1089

E-POSTER | DAY 4, OCTOBER 18th | 13:30 – 14:30

Station
6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24
6.11327.03128.02569.030510.034711.058812.050013.064814.060016.071917.071218.084719.100520.094721.087922.099623.109024.1096
6.04147.027811.058912.048913.064916.076617.072919.100720.101921.090222.099723.109124.1115
11.059012.052813.065016.077819.100820.102021.091822.113523.109224.1133
11.055712.054713.065119.101020.102121.095623.1029
11.050812.047713.062219.101120.102223.1080
11.056812.057419.101220.102323.1068
19.101320.093123.1037
19.101420.083723.1049
19.101523.1078
19.1016
19.1017

FIGO IPAS BEST PAPERS  | DAY 5, OCTOBER 19th

Room 211 – BN Purandare
TimeAbstract Code Number
08:30 – 08:39FCS099
08:39 – 08:48FCS908
08:48 – 08:57FCS018
08:57 – 09:06FCS315
09:06 – 09:15FCS546
09:15 – 09:24FCS066
09:24 – 09:33FCS725
09:33 – 09:42FCS756
09:42 – 09:51FCS061
09:51 – 10:00FCS820

FIGO IJGO BEST PAPERS  | DAY 5, OCTOBER 19th

Room 211 – BN Purandare
TimeAbstract Code Number
10:30 – 10:42FCS844
10:42 – 10:54FCS705
10:54 – 11:06FCS762
11:06 – 11:18FCS691
11:18 – 11:30FCS817
11:30 – 12:00Discussion

SPONSORSHIP

DIAMOND

bayer_220x220
gsk_220x220

GOLD

grudenthal
logo_mds

SILVER

ems_ok
fqm_ok
nestle

COPPER

NN_2c_200x100

BRONZE

perkin_elmer

SAPPHIRE

besins-200x100-
smb-200x100
storz

RUBY

SPECIAL SUPPORT

EXHIBITOR

Scroll Up